Furuno

 WAYPOINT/RUTE PROGRAM for 

PC / Furuno GPS  
 
Ved anvendelse af dette program er det muligt at overføre data mellem en PC og en FURUNO GPS, GP-30, GP-31, GP-35 og GP-36.
 
Man kan kopiere alle waypoints og ruter fra GPS’en til Pc’en. Her er det muligt at tilføje, rette - eller udpinte waypoints og ruter.
 
Efterfølgende kan alle data overføres til GPS’en
 
På Pc’en kan alle data gennem under forskellige filenavne.
 
Det er ikke muligt at overføre enkelte waypoints og ruter, GPS’en kan kun overflytte og modtage hele data blokke.
 
Data.
 
En demo GPS-datafile findes i programmet.
 
Når programmet startes første gang, fremkommer vinduet "COMUNICATE". Feltet GPS data er muligvis udfyldt med teksten GPSDATA, ellers vælges dette i via knappen "Select file"
 
Man kan selv oprette en nye tomme databaser til waypoints og ruter på to forskellige måder, men allerførst vil det nok være klogt at oprette et bibliotek hvor de forskellige data kan samles.
 
Herefter oprettes den nye tomme database.
 
Skriv først det navn du ønsker at gemme de indtastede waypoints og ruter under i "GPS data" feltet og tryk "OK" Hvis filen ikke eksisterer i forvejen, vil du herefter blive guidet gennem processen med at oprette den nye file,
Klik på "Select File" knappen og skriv et filenavn i feltet "File name". Her vil du også blive guidet gennem processen med at oprette en ny file, hvis filen ikke eksisterer i forvejen.
Når du vil begynde indtastning af waypoints klikkes på "Add" resten skulle være selvforklarende.
 
Data til GPS:
 
Når du overfører data fra PC til GPS er det altid den markerede database der vil blive overført.
 
Data til PC.
 
Når data overføres fra GPS til PC vil den markerede database blive overskrevet. (Du vil blive bedt om at bekræfte dette).
 
Modtag data fra GPS’en.
 
Normalt udsender GPS’en kontinuerligt data (NMEA sentenser). Hvis "Get data" (modtag data) knappen er aktiveret, vil programmet opfatte det normale data-flow og herefter generere en fejl-besked, fordi programmet "forventede" at modtage waypoints- og rute data.
 
Så, hvis du ønsker at overføre data fra GPS’en, er det vigtigt at udstyret er indstillet korrekt:
 
Hovedmenuen "MAIN MENU" åbnes.
Vælg I/O SETUP
I I/O SETUP vælges "SAVE WP/RTE -> PC (Gem waypoints og ruter på PC)
Nu trykkes "Get data" knappen i GPS-programmet på Pc’en
5 Tryk "ENT" på GPS’en for at starte overførslen af data til Pc’en
Programmet viser hvorledes overførselen skrider frem, i blåt under "Get data" og "Put data"
 
"knapperne".
 
Når overførselen er afsluttet fremkommer teksten EREADY, … lines received" (Klar, … linier modtaget) Herefter kan normalt brug af GPS’en genoptages.
 
Opdatering af waypoints.
 
Peg og klik på "waypoint" knappen, herefter kan der foretages indtastninger/rettelser direkte i det viste waypoint.
 
Fjern waypoints
 
For at fjerne et waypoint, klikkes på det smalle hvide felt mellem markeringen for det valgte waypoint "„ " og waypoint navnet. Det smalle felt bliver sort - når du vinduet lukkes fjernes det eller de markerede waypoints. (De slettede waypoints kan ikke senere kaldes tilbage)
 
FURUNO GPS tildeler de enkelte waypoints små markeringer når de oprettes. Den markering der er tildelt det valgte waypoint vises i "Mark" vinduet på gul baggrund.
 
For at ændre det tildelte mærke "klikkes" på det ønskede nye mærke i "Mark" vinduet.
 
Ved "klik" på "Cancel" knappen forlades waypoint vinduet uden at de foretagne ændringer gemmes.
 
Opdatering af ruter.
 
Klik på "Rutes" knappen. Herefter fremkommer RUTE vinduet.
 
Til venstre i vinduet vises "tabellen2 med de indlagte ruter, altid betegnet som "første waypoint Ò sidste vaypoint".
 
Rækkefølgen på ruterne kan ændres ved brug af (↕)til venstre for rutenavnet. Marker den rute der skal flyttes, og hold venstre musetast nede medens ruten flyttes til den ønskede placering.
 
Den midterste "tabel" indeholder de waypoints der bruges i den markerede (gule) rute. Hvis nye waypoints ønskes tilføjet fra den højre tabel markeres waypointet (gult), hvorefter man tilføjer waypointet til den valgte rute ved at klikke på "knappen" "Add waypoint"
 
Waypoints kan også flyttes ved at dobbeltklikke på det waypoin der ønskes indsat i ruten.
 
Det tilføjede waypoints placering i ruten kan ændres ved hjælp(↕)til venstre for waypoint tabellen.
 
En markeret (gul) rute fjernes fra rute tabellen ved at klikke på "Delete Route" knappen.
 
Et markeret (gul) waypoint fjernes fra waypoint tabellen ved at klikke på "Delete Waypoint" knappen.
 
De ændringer der er fortaget gemmes ved at afslutte med at klikke på knappen "Save & Exit"
 
Hvis man klikker "Cancel" knappen forlader man Rute vinduet UDEN at gemme ændringerne.
   
Udskrift
 
Klik på "Waypoint" eller "Route" knappen, afhængig af hvad man ønsker udskrevet.
 
Print (Udskriv) knappen i det valgte vindue aktiverer printervinduet hvor printeren vælges.
 
Programmet husker det senest printervalg, hvis du klikker OK sendes udskriftanmodningen til den senest benyttede printer
 
Udskriftformatet er A4 
 
Begrænsninger
 
GP-30/GP-35
 
Max antal waypoints er begrænset til 350
Max antal ruter er begrænset til 30
Max antal waypoints pr rute er 30
GP-31/GP-36
 
Max antal waypoints er begrænset til 950
Max antal ruter er begrænset til 50
Max antal waypoints pr rute er 30
Programmet kontrollerer disse begrænsninger.
 
Standard opsætning.
 
Som standard er programmet opsat til GP-30/GP-35. Hvis man har en GP-31/GP-36 skal der derfor fortages en ændring i programmets opsætning.
 
Denne ændring foretages således:
 
Åben SETTINGS.INI i en tekst editor, f.eks. NOTEPAD
Find den rigtige sektion [Furuno]
Foretag ændring i den relevante linie. "Type=GP-30" ændres til "Type=GP-31", "Type=GP-35"eller "Type=GP-36" afhængig af hvilken model du har.
Gem ændringen.
Sammenkobling af GPS og PC
 
Der findes på markedet forskellige færdige kabler til brug ved sammenkobling, i øvrigt henvises til instruktionsbogen, eller den specielle menu i GP-31/GP-36. 
 
Forbindelse mellem GP-3x og PC 
                                                                               
 
 PC COMM Port connector GPS 
 
   9 Pin 25 Pin
 ----data-in----- ----Grøn------ 3 2
+ 12V rød-----    
 -----data-out----- ------Gul----- 2 3
- 12V sort-----    
 -----ground----- -----Blå----- 5 7 
 
 
Kommunikationsport.
 
Programmet er designet til at anvende COM1 til kommunikation med GPS’en
 
Ønskes dette ændret, f.eks. til COM2 sker dette i SETTINGS.INI
 
Denne ændring foretages således:
 
Åben SETTINGS.INI i en tekst editor, f.eks. NOTEPAD
Find den rigtige sektion [COMM-port] (normalt den første)
Foretag ændring I den relevante linie "Port=COM1" til "Port=COM2"
Gem ændringen.
Dette program er lavet af en hollandsk sejler, Kees Beekhuizen, til eget brug, med stilles frit til rådighed for sejlere der bruger FURUNO GPS.
 
Vi har kun hørt godt om programmet som allerede er testet af mange sejlere, i båden såvel som hjemme ved stuebordet.
 
Kees Beekhuizen, smaabaadsfiskeri.dk eller Furuno kan naturligvis ikke påtage sig ansvar for tab af data, eller for fejl eller skader der måtte opstå som følge af installation og brug af programmet.
 
Brugsanvisningen er udarbejdet af,
 
Programmet  kan jeg sende til dig, hvis du sender en mail til erikkusk@gmail.com. Mærket Furuno program.

Jeg kan ikke lægge det på siden, da jeg ikke har nogen rettigheder over programmet.

 
 
 
 
 
 
www.smaabaadsfiskeri.dk